SOCIAAL TERNEUZEN

                                                                    Omdat het anders kan!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

ANDERE TIJDEN

ANDERE POLITIEK

ANDERE KOERS

SOCIAAL TERNEUZEN, OMDAT HET ANDERS KAN

Beste inwoners van Terneuzen,

Terneuzen biedt als grootste gemeente van Zeeland veel kansen. En u kunt daar als inwoner van deze gemeente van profiteren. We creëren honderden banen voor de regio, we beschikken over een goed onderwijsvoorzieningen niveau en het uitgestrekte groene buitengebied wat onze gemeente rijk is, zorgt er voor dat we ook op recreatief niveau veel kansen kunnen benutten.

En toch….als gemeente laten we al jaren kansen liggen. En met een aanzienlijk deel van onze inwoners gaat het niet goed. De gemeente Terneuzen loopt het risico een gemeente te worden voor de sociaal sterken. Een gemeente waar het voorzieningen niveau de laatste jaren door het wegtrekken van winkels en diensten alleen maar afkalft en waar door steeds slechtere OV verbindingen kernen en kwetsbare groepen geïsoleerd worden. De budgetneutraliteit van het Sociaal Domein is goed voor de gemeente, maar niet voor u als kwetsbare inwoner. Want als er meer uit dreigt te gaan dan er binnen komt aan financiën, dan wordt er bezuinigd.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn ongelofelijk belangrijk. Wij zijn trots op wat Sociaal Terneuzen heeft bereikt in de afgelopen jaren. We hebben keihard gewerkt aan een gemeente Terneuzen waar de inwoner en de leefbaarheid centraal staan. We staan midden in de samenleving, daar waar inwoners vast lopen, bieden wij mogelijkheden. Maar ons werk is nog niet af. In dit verkiezingsprogramma leest u hoe we ervoor zorgen dat onze gemeente een plek blijft waar alle inwoners in al onze kernen zich thuis voelen. Een gemeente waar plaats is voor de mensen die zelf redzaam zijn, maar ook voor diegenen die extra ondersteuning behoeven. Een gemeente waar we de afkalving van onze voorzieningen en verbindingen tegen gaan en omzetten in een goed bereikbaar voorzieningenaanbod voor elke inwoner in iedere kern. Daar staat Sociaal Terneuzen voor. Op 16 Maart 2022 is de keuze aan u.

Een andere tijd vraagt een andere politiek en een andere koers.

Sociaal Terneuzen omdat het anders kan

Met vriendelijke groet

Jack d’Hooghe

lijsttrekker


1. Lokaal bestuur en democratie

De bestuurscultuur in de gemeente Terneuzen moet een open houding hebben.

Dit betekent dat besluiten duidelijk toegelicht en onderbouwd dienen te worden.

Voorafgaand aan besluiten dienen er ook serieuze gesprekken gevoerd te worden met de inwoners van Terneuzen en haar kernen, zij ondervinden immers de directe gevolgen van het gemeentelijk beleid. Investeren hierin betekent beter gedragen beleid, betere besluiten en meer wederzijds begrip.

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om bezwaar aan te tekenen, of uiteindelijk naar de rechter te gaan als men er niet uitkomt. Ook hierin dient de gemeente haar inwoners bij te staan, met de juiste ondersteuning en zonder aanziens des persoons.

Inwoners die doorgaan met hun bezwaar, worden als “lastig” gezien en terugkoppeling van stappen gezet door het college, is vaak niet aan de orde.

Ook in het dagelijks functioneren van de gemeentepolitiek moet deze open houding de lokale democratie versterken. Spreektijdbeperking, het creëren van een drijfzand aan procedures en de dichtgetimmerde bestuurscultuur doet geen goed aan de lokale democratie. Een kritisch en onderbouwd nee, wordt eigenlijk niet geduld.

Een nieuwe bestuurscultuur

De afgelopen periode hebben we laten zien dat we tegen de stroom in durven zwemmen en consequent vasthouden aan onze principes, daar waar we weten dat het nodig is als de inwoners de dupe dreigen te worden van het ingezette beleid. Sociaal Terneuzen zoekt de inwoners op en zij weten inmiddels ook de weg naar ons te vinden. Hieruit blijkt dat luisteren naar inwoners en laten meebeslissen in de te nemen stappen erg belangrijk is. Want bewoners kunnen vaak zelf het beste inschatten wat de eigen kern, wijk of straat nodig heeft. Dit is een mooi voorbeeld hoe lokale democratie zou moeten werken.

Gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerking

We zijn er van overtuigd dat intensieve regionale samenwerking op diverse terreinen in Zeeland of op Zeeuws Vlaams niveau noodzakelijk is. Het zorgt ervoor dat onze provincie en regio meer is dan een optelsom van gemeenten die afzonderlijk niet de wettelijke taken goed ten uitvoer kunnen brengen.

Anderzijds hebben we de afgelopen raadsperiode gezien dat het werken door middel van gemeenschappelijke regelingen afbreuk doet aan het goed functioneren van de lokale democratie. Ook het sturen op de gewenste resultaten laat vaak te wensen over. Een voorbeeld hiervan is het debacle met de jeugdzorg, waarbij geen ruimte was voor een gedegen onderzoek, maar de ingeslagen weg gewoon gevolgd is zonder toetsing. Sociaal Terneuzen ijvert dan ook voor een heroverweging van alle regionale samenwerkingen, waarbij het resultaat moet zijn dat er meer en rechtstreekser democratische toetsing plaatsvindt.

Een onafhankelijke journalistiek

Verslaggevers zijn kritische volgers van de gemeentelijke politiek en de

samenleving. We vinden het ook erg belangrijk dat lokale onafhankelijke journalistiek gewaarborgd blijft en dat onze inwoners ook de weg naar de pers weten te vinden en er hoor en wederhoor plaatsvindt. Sociaal Terneuzen was prettig verrast in 2021, dat er op een aantal thema’s goede onderzoeksjournalistiek heeft plaatsgevonden. Wij

hopen dat hierop verder wordt ingezet.


2. Sociaal Domein

Verordening en integraal beleidsplan Sociaal domein

Tijdens de raadsvergadering van december 2021, werd het beleidsplan Sociaal Domein in stemming gebracht. Dit plan bestaat uit de jeugdwet, WMO en de participatiewet en heeft raakvlakken met andere gemeentelijke beleidsterreinen.

Budgetneutraliteit en bezuinigingen

Nog steeds is de opzet van het beleidsplan budgetneutraliteit. Dit betekent dat beleidsdoelen bereikt moeten worden binnen het gemeentelijk budget voor het Sociaal Domein. Samenwerking bij gemeenten in de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen geven financieel risico. waardoor er weinig grip is op de uitvoering en uitgaven. Vanwege bezuinigingen in de zorg door overheidsbesluiten zal er komende jaren minder budget beschikbaar zijn voor de zorg waardoor de budgetneutraliteit alleen behaald zal worden door forse bezuinigingen.

Sociaal Terneuzen is van mening dat de zwakkeren in de samenleving niet steeds op moeten draaien voor de tekorten. Het beleidsplan heeft de titel “Iedereen aan boord”. Helaas ziet Sociaal Terneuzen al een aantal jaren in toenemende mate mensen tussen wal en schip terecht komen. Termen als “eigen kracht” of “eigen regie” worden niet meer gebruikt in de functie van zo goed mogelijk helpen maar van zo goed mogelijk bezuinigen. Sociaal Terneuzen is dan ook nadrukkelijk tegen het vasthouden aan de budgetneutraliteit.

Aan de uitvoer van het beleidsplan, is de verordening Sociaal Domein gekoppeld. Sociaal Terneuzen heeft opgemerkt dat de verordening schuurt met de wet en regelgeving.

Aan de wet mag niet getornd worden, zodat degenen die een beroep doen op een onderdeel van het Sociaal Domein in bezwaar kunnen gaan bij afwijzing.

De burger heeft niet alleen plichten, maar ook rechten. De gemeente moet deze rechten borgen en willekeur uitsluiten. In deze verordening wordt er veel bepaald, worden tegenprestaties gevraagd vanuit de bijstand die niet aan de wetgeving voldoen. Er zijn te veel vage teksten, zodat toekenningen en uitsluitingen niet toetsbaar zijn.

In de komende raadsperiode wil Sociaal Terneuzen werk maken van een integraal en inhoudelijk uitvoerbaar beleidsplan en verordening Sociaal Domein. Een beleidsplan en verordening wat inwoners ondersteunt en niet uitsluit.

Tevens vinden we het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert.

Ervaringsdeskundigheid

Sociaal Terneuzen vindt het belangrijk dat mensen hun eigen ervaring binnen het Sociaal Domein inzetten om anderen te helpen (ervaringsdeskundigen).

Daarnaast dienen zij mee te praten over beleid en uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn schulden, armoede, inburgering, verblijf zorginstellingen, mantelzorg, jeugdhulp: kortom… de kennis ligt bij de personen die uit eigen ervaring een inbreng kunnen geven om de kwaliteit van het beleid te vergroten.


3. Afbraak Openbaar Vervoer

Sociaal Terneuzen maakt zich grote zorgen over de mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid van Terneuzen en de kernen.

Het plan is om de bus niet meer door de dorpen te laten rijden maar er omheen. Mensen die niet op eigen gelegenheid bij de halte kunnen komen (fiets of te voet) kunnen gebruik maken van een haltetaxi. De afgelopen jaren is stelselmatig het openbaar vervoer afgebroken met als gevolg dat passagiers noodgedwongen af moeten haken. Ook buurtbussen zijn geen vervanging van de gewone bus. Zij rijden vaak niet in het weekend en ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat evenmin. Sociaal Terneuzen is voor openbaar vervoerverbindingen die betrouwbaar zijn en frequent rijden. Daarbij moet in het ov beleid rekening gehouden worden met bedrijventerreinen, leefbaarheid van stad en kern, bereikbaarheid achterland en recht op ov voor iedereen.

Het collectief vervoer zet in dat kwetsbare jongeren leren zelfstandig te worden door met het OV te reizen. Dit is duidelijk bedacht achter een bureau door iemand die geen idee heeft wat er komt kijken voordat men een bushalte bereikt heeft en de bus ook zeer beperkt rijdt. Jongeren die een indicatie krijgen voor het collectief vervoer gaan niet begrijpen hoe het systeem met apps in de toekomst gaat werken. En niet zij alleen, ook ouderen gaan door dit systeem afhaken


4. Sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen

“Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig en betaalbaar kan wonen. Dat betekent dat er voldoende woningen moeten zijn, die passen bij de financiële mogelijkheden en de wensen van de (toekomstige) bewoners” Zo begint de kamerbrief van minister Ollongren. Helaas is de realiteit dat er een toenemende vraag is voor betaalbare (sociale) huurwoningen, betaalbare koopwoningen en ouderen huisvesting.

De wachtlijsten lopen op en er zijn meer mensen dakloos dan ooit, als gevolg van een echtscheiding, faillissement of een andere reden. In combinatie met een door de immigratie oplopend aantal nieuwe huishoudens is het woningtekort toegenomen. Gemeentes moeten verplicht worden om voor onderdak te zorgen voor hun inwoners. In de grondwet staat dat gemeentes die taak wel hebben.

Sloop en nieuwbouw

Er worden woningen gesloopt, die met wat aanpassing weer up to date gemaakt zouden kunnen worden. Hier wordt om onduidelijke redenen niet toe overgegaan. Voor bewoners uit de sloopwoningen moet andere huisvesting gezocht worden. Met deze herplaatsing wordt niet altijd netjes omgegaan. Voor de gesloopte huizen, komen minder woningen terug en dat is niet uit te leggen.

Gemeentehotel

Sociaal Terneuzen pleit voor het opzetten van een gemeentehotel, waar iemand altijd voor een beperkt en vast bedrag een kamer kan huren. Nu gaan mensen naar vrienden of kennissen voor korte tijd, om daarna weer ergens anders onderdak te vinden. Immers, de persoon die je onderdak biedt, kan mogelijk zijn huur-en zorgtoeslag kwijt raken. Soms zijn mensen gedwongen om ’s nachts een beschut plekje te zoeken, terwijl er gebouwen leegstaan, waar niets mee gedaan wordt.

Zo kunnen ook leegstaande kantoren en winkels omgebouwd worden naar woningen.

Verder zou de verhuurdersheffing geschrapt moeten worden. Dat is een speciale belasting voor verhuurders van sociale huurwoningen. Sinds die is ingevoerd bouwen corporaties minder sociale huurwoningen.

Doorstroming is ook een belangrijk punt. Ouderen blijven vaak zitten in een sociale huurwoning, omdat er een tekort is aan geschikte ouderenwoningen. Dus moeten er ook woningen voor senioren worden bijgebouwd.


5. Burgerparticipatie

Overlast gevende bedrijven bij een woonwijk, (zwaar)vrachtverkeer door kernen, woonwijken die moeten wijken voor door exploitatie gedreven woningcorporaties, de energietransitie of de ongelijke verdeling van kansen: het zijn onderwerpen die veel impact hebben op de leefbaarheid van inwoners en waar belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Sociaal Terneuzen wil dat deze keuzes niet alleen worden gemaakt door politici, ambtenaren en woningcorporaties, maar samen met de inwoners.

We willen dat er vanuit de gemeente geïnvesteerd wordt in wijk en kerndialogen. Op verschillende thema’s kunnen inwoners meepraten en meebeslissen over problemen en het beleid in de stad. Maar meepraten is niet hetzelfde als meebeslissen, en het is lastig om iedereen in de gemeente te bereiken. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om iedere inwoner te betrekken. Het is een uitdaging om ook inwoners met meer afstand tot de politiek te betrekken in het keuzeproces.

Meebeslissen voor inwoners is erg belangrijk voor het goed functioneren van de lokale democratie en een leefbare leefomgeving. Het zijn namelijk bewoners die vaak zelf het beste inschatten wat de eigen kern of straat nodig heeft. De komende periode zal dan ook voor Sociaal Terneuzen in het teken staan van experimenten waarbij inwoners meer gaan meebeslissen over de inrichting van hun eigen wijk en kern. We geven zelf de aanzet met het plan “adoptiegroen en rotondes”


6. Transitievisie warmte

In het landelijk akkoord is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in de bebouwde omgeving moet worden terug gedrongen. De doelstelling van de overheid is dat in 2050 er geen gebouwen meer worden verwarmd met aardgas.

Biogas

In Terneuzen wordt veel biogas opgewekt en daarmee zit Terneuzen normaliter al 27% boven de landelijke doelstelling. De overheid is echter niet duidelijk of biogas in de doelstelling berekeningsmethodiek mee mag tellen.

Woningen aardgasvrij

De Gemeenteraad heeft op 16 december 2021 in grote meerderheid ingestemd met de transitievisie en uitvoeringsagenda warmte. Sociaal Terneuzen heeft echter NIET ingestemd. In de gemeente Terneuzen moeten er volgens de doelstelling 27.000 woningen en gebouwen van aardgasverwarming af. Wat dit betekent voor u als inwoner en kleine ondernemer, dat is nog niet duidelijk. Hoe het College dit gaat realiseren en wie de rekening van deze transitie moet gaan betalen is ook nog volstrekt onduidelijk.

In de transitievisie staan maatregelen die gebouweigenaren MOETEN nemen zoals het aansluiten op het restwarmtenet. De problemen voor de transitie “van het gas af” liggen in dorpen, buurten en wijken met veel oudere woningen. In 2022 wordt de participatie en overleg met de Raad over de transitie warmte opgestart. Maar Sociaal Terneuzen vraagt zich af, welke waarde dit nog heeft. De visie en uitvoeringsagenda is immers al vastgesteld door de Raad dus krijgt de participatie zoals op bijna alle dossiers in de gemeente het karakter van heel veel praten en minimaal bijsturen.

Het College geeft ten aanzien van de financiering aan dat “de formatieve en financiële consequenties niet alleen in Terneuzen een probleem zijn” . Er is dus een visie, maar het is volstrekt onduidelijk wat dit gaat betekenen voor burgers en kleine ondernemingen om van het aardgas te gaan. Burgers en kleine ondernemingen zullen mede de lasten van deze transitie moeten gaan dragen? Desondanks heeft de gemeenteraad in grote meerderheid ingestemd. Sociaal Terneuzen is voor CO2 reductie maar dan dient het wel eerst inzichtelijk te worden gemaakt.

Deze onduidelijkheid is reden dat Sociaal Terneuzen tegen heeft gestemd. Om de WMO, jeugd en zorg staat een groot financieel hek (sociaal domein) Iedere uitgave MOET kostenneutraal zijn) Het ombouwen van gas naar elektrisch is een heel kostbare aangelegenheid maar voor de warmtevisie zet het College met een grote meerderheid in de Raad de deur ten aanzien van de kosten wagenwijd open.

Sociaal Terneuzen zal op dit dossier inzetten op andere oplossingen omdat het onmogelijk is om iedere woning aardgasvrij te maken.


7. Kunst, cultuur en historie

Zoveel kernen, zoveel cultuur-historische elementen in onze gemeente. Of het nu gaat om de molenromp in Sas van Gent, de Axelse fortenlinie of een optreden in het Scheldetheater. Van een herbestemming van de Arsenaalkazerne tot een expositie in het Warenhuis of het Industrieelmuseum. Van creatieve jongeren uit Terneuzen die meedoen aan de Kunstbende tot aan de beeldende kunst van John Verschuren. Wij vinden alle kunst, cultuur en historie in onze gemeente belangrijk. Kunst, Cultuur, historie houden ons een spiegel voor, confronteren en vertellen ons de geschiedenis van onze gemeente en de identiteit van onze inwoners. Als Sociaal Terneuzen investeren we niet alleen in de grote stedelijke culturele en historische elementen en initiatieven in onze gemeente, maar ook die in de kernen.

Cultuur en historie in educatie en maatschappelijke thema’s

Cultuur en historie is niet alleen om van te genieten. Het heeft ook een belangrijke rol in educatie en het bespreken van (actuele) maatschappelijke thema’s. Het versterken van deze rollen voor de musea in onze gemeente, maar ook voor een Historisch Informatie Punt vinden we erg belangrijk.

De corona-crisis en cultuur

De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt, ook in Terneuzen: musea en de diverse podia in onze gemeente moesten dicht, festivals en concerten werden afgelast en de repetities van harmonies en kleinkunst werden stopgezet. Ook lokale kunstenaars zagen hierdoor hun afzet en expositiemogelijkheden afnemen. Hierdoor is de cultuursector in Terneuzen, zowel amateur- en professioneel hard geraakt. De steunpakketten die vanuit het Rijk naar de gemeente zijn overgeheveld ter ondersteuning van de culturele sector bleken veelal niet voldoende.

We willen voor zorgen dat er boven op de steunpakketten van het Rijk ook lokaal investeringen worden gedaan zodat kunstenaars, instellingen, gezelschappen en verenigingen de draad weer op kunnen pakken en in tijden van sluiting armslag hebben om hun hoofd boven water te houden.

Landmarks, tradities en identiteit

De molenromp in Sas van Gent, de watertoren in Axel, de Arsenaalkazerne in Terneuzen, maar ook het carnaval en ringrijden. Onze gemeente kent vele landmarks en tradities die meer ondersteund dienen te worden of waar de gemeente dient te investeren in herbestemming of herstel. Deze landmarks en tradities zijn een versterking van de gemeentelijke identiteit, maar ook die van een kern. Ze versterken het gevoel dat je ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en noodzakelijk voor de leefbaarheid in een kern.

Terneuzen met de kernen hebben elk eigen cultuur-historische elementen. Van molenromp in Sas van Gent tot voorstellingen in het Scheldetheater, Sociaal Terneuzen vindt alle kunst, cultuur en historie in onze gemeente belangrijk. Kunst, cultuur en historie houden ons een spiegel voor. Het confronteert en vertelt ons de geschiedenis van onze gemeente en de identiteit van onze inwoners. Wij willen niet alleen investeren in de grote stedelijke culturele en historische elementen en initiatieven in Terneuzen, maar ook in de kernen.

Tevens vinden wij dat er meer aandacht besteed kan worden aan de creatieve jongeren uit de gemeente Terneuzen die meedoen aan de Kunstbende.

Cultuur en historie is niet alleen om van te genieten, het heeft ook een belangrijke rol in de educatie en het bespreken van (actuele) maatschappelijke thema’s. Het versterken van deze rollen voor de musea in onze gemeente, maar ook voor het Historisch Informatie Punt ( Zeeuws Archief locatie Terneuzen) vinden we erg belangrijk.

Cultuur historische graven

Sociaal Terneuzen heeft zich afgelopen jaar ingezet voor het behoud van de cultuurhistorische graven. Begraafplaatsen vertellen verhalen van alle tijden. De stenen zijn getuigen van de geschiedenis en verbeelden de sociaal – maatschappelijke ontwikkeling binnen een gemeente. De cultuurhistorie die op de begraafplaats aanwezig is kan gezien worden als een stukje geschiedenis. Niet alleen de bekende en de beroemde inwoners van een gemeente verdienen aandacht. Juist de grafmonumenten van minder bekende inwoners zeggen veel over de ontwikkeling van een gebied. Het verhaal van een begraafplaats is van iedereen èn voor iedereen. Dat is in veel gemeenten en landen om ons heen al een vanzelfsprekendheid. Onze fractie vindt dat hier meer aandacht aan geschonken dient te worden. Daarbij hoort ook de ondersteuning van de vrijwilligers die de begraafplaatsen onderhouden en de rondleidingen verzorgen.


8. Jeugdhulp

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de regie op de jeugdhulp ver te zoeken is. Sociaal Terneuzen vindt het met name opmerkelijk dat de problematiek waarvoor we gewaarschuwd hebben, niet is meegenomen. En niet alleen onze fractie heeft hiervoor aandacht gevraagd ook medewerkers, ouders en ervaringsdeskundigen.

Sociaal Terneuzen vindt dat dit een voorbeeld is hoe besluiten niet enkel door wethouders in een samenwerkingsverband moeten worden genomen. Zij hielden zich vast aan oude patronen. Pas wanneer gemeenten bereid zijn anders te gaan denken en waar ook inspraak is van ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld, dan pas gaat er concreet wat veranderen. Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof dichten tussen cliënten en hulpverleners, het perspectief en de belevingswereld van de cliënt benoemen en een cultuuromslag initiëren waarbij belevingsgericht werken centraal staat, waarbij de inkoop op afgestemd kan worden.

Er is een sterke eerste lijn nodig met teams die bestaan uit verschillende specialisten. Zij moeten onafhankelijk, zonder vooraf opgestelde regeltjes, de situatie in kaart kunnen brengen en zelfstandig kunnen bepalen welke stappen er nodig zijn.

Ook als specialistische hulp nodig is. Voor een hulp op maat is een onafhankelijke, open, deskundige, empathische dialoog nodig. Bureaucratie en bezuiniging zijn de valkuilen van het beleid. Ook hier geldt “goedkoop is duurkoop”.


9. Handhaving en een veilige woonomgeving

Sociaal Terneuzen is voor handhaving om de sociale veiligheid voor onze inwoners

te borgen. In diverse wijken en kernen is er overlast. Hierover kunnen MOR meldingen gedaan worden. Daar wordt door de gemeente op gereageerd. Maar bij blijvende overlast worden inwoners “meldingsmoe”. Zij willen graag een structurele oplossing zien en gehoord worden.

Overlast kan immers leiden tot gezondheidsklachten en vermoeidheid op het werk of in het dagelijks leven. Ook bij kinderen kan dit leiden tot verminderde concentratie op school. Hierdoor komt men in een neerwaartse spiraal terecht.

In de afgelopen periode is er met name op twee plekken in Terneuzen ingezet op intensieve controle. Dit doet geen recht aan onze andere inwoners die in hetzelfde schuitje zitten. Sociaal Terneuzen heeft voor deze wijken en kernen aandacht gevraagd tijdens de commissie en raadsvergadering. Helaas werd hier nogal laconiek mee omgegaan.

Geluidsoverlast in de nachtelijke uren, dealen, zwaar verkeer door de kernen, zwaar vuurwerk of overlast van bedrijven, wat de overlast ook is: inwoners dienen gehoord en ondersteund te worden.

Sociaal Terneuzen zal dan ook blijven ijveren voor gelijke inzet van handhaving in elke kern of wijk waar overlast is. Elke inwoner van Terneuzen verdient een leefomgeving waar zijn of haar huis ook een thuis blijft.


10. Normen en Waarden

Cyberpesten: digitaal pesten is het pesten op internet. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen volwassenen en collega’s op het werk voor. Het grote verschil tussen het pesten en digipesten is dat het doorgaans anoniem gebeurd. Hierdoor zijn er weinig remmingen en gaat het veel verder dan bij de andere vormen. De impact is dan ook vele malen groter, het is voor iedereen leesbaar, is voor altijd en wordt vaak voor waar aangenomen. De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot: onzekerheid, onveiligheid, angst en suïcidale neigingen. Sociaal Terneuzen vindt dat hier meer aandacht aan besteed moet worden. Zowel preventief als oplossingsgericht (tips en uitleg over bewijsmateriaal op www.internetsporen) . Dit is een verantwoordelijkheid voor meerdere gremia: onderwijs, politie, gemeente, wijkteams. Uiteraard geldt dit ook voor het traditioneel pesten.


Respectvol omgaan in onze maatschappij met andersdenkenden, andere culturen, (niet) gelovigen, en seksuele diversiteit zou vanzelfsprekend moeten zijn. We hebben sinds de coronapandemie een tweedeling in de maatschappij zien ontstaan. Deze tweedeling werd min of meer gevoed door onze eigen overheid. Sociaal Terneuzen vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om deze zorgwekkende ontwikkeling te stoppen en te herstellen. 

Uitsluiten van personen is onbespreekbaar. Werden tijdens de coronapandemie de niet gevaccineerden vaak uitgesloten en aangevallen, momenteel gebeurd hetzelfde met Russische burgers. Sociaal Terneuzen wil nadrukkelijk aangeven dat een volk niet aangesproken kan worden op de daden van een leider c.q. regering. Geen enkele burger zit te wachten op een oorlog met enkel verliezers. 

Wij hopen dan ook, dat onze achterban hierbij het goede voorbeeld geeft en niemand uitsluit.