SOCIAAL TERNEUZEN

Gegevens Sociaal Terneuzen :

Sociaal Terneuzen

T. 06 57027940

T. 06 51538801

E. [email protected]

www.sociaal-terneuzen.com

RSIN: 856688204

Doelstelling als politieke partij:

a. zich in te zetten voor een sociaal Terneuzen

b. het verwezenlijken van het politiek programma door vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Terneuzen of

zoals voorzien in de kieswet en eventueel in andere politieke organen

c. dit wordt bereikt door uit onze leden kandidaten voor te dragen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor

de gemeenteraadsverkiezing

d. het uitdragen van artikel 1 van de grondwet


Hoofdlijnen beleidsplan:

Inzetten voor Terneuzen en de kernen, met als thema's:

Sociaal Domein

sociale huurwoningen

Leefbaarheid

vrijheid van meningsuiting

Openbaar vervoer

Verkeer en veiligheid

Dierenwelzijn

Eenzaamheid (werkgroep)

(voor meer items bekijk onze pagina's)


Jack d'Hooghe -     voorzitter - penningmeester

Ingrid Wojtal           secretaris

Annick De Nooze    lid

Beloningsbeleid:

De bestuurders en actieve leden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.


Activiteiten

De (steun)fractie hecht er aan (werk)bezoeken af te leggen en/of deel te nemen aan door inwoners of bedrijven georganiseerde activiteiten, evenementen of bijeenkomsten. Dit jaar zijn de afgelegde bezoeken minimaal, vanwege de Covid-19 problematiek.

15 Januari 2020 Overleg CZ/Platform Ggz, kantoor CZ

2 Februari 2020 Voorronde rolstoelbiljart de Hoeve

11 Februari 2020 Bewonersbijeenkomst Terneuzen-West, de Kameleon

9 Maart 2020 Wijkraad Binnenstad - Terneuzen

27 Mei 2020 Overleg CZ/Platform Ggz, kantoor CZ

28 Mei 2020 Bezoek Zuidhof-Leidinglaan, Sluiskil

3 Juni 2020 Werkbezoek wijk Driewegen Terneuzen > GSNed

8 Juni 2020 Bezoek Witte Wijk, Sas van Gent

31 Aug. 2020 Bezoek Speeltuin “Ons Nootje”

31 Aug. 2020 Bezoek Speeltuin “Oranje Kwartier”

30 Sept. 2020 Meulengat, Sluiskil - Klankbordgroep Homeflex

2 Nov. 2020 Meulengat, Sluiskil - Klankbordgroep Homeflex

BELEIDSPLAN 2021 - 2023

AlGEMEEN

Sociaal Terneuzen is een politieke vereniging die is opgericht op 31 augustus 2016.

Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66763169.

Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is 856688204.


Doel:

De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Terneuzen te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de vereniging naar een open, democratische en duurzame samenleving met meer burgerparticipatie, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.


Sociaal Terneuzen tracht dit doel te bereiken door:

regelmatig contacten te leggen met burgers

burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken

het houden van openbare bijeenkomsten

een transparante werkwijze te hanteren

het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Terneuzen en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten

het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma

het houden van ledenvergaderingen

alle andere geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

OMDAT HET ANDERS KAN!


KERNWAARDEN

Bij Sociaal Terneuzen staan de volgende kernwaarden centraal, die richtinggevend zijn voor ons handelen.


Lokaal en onafhankelijk

Wij zijn een partij van, voor en door de inwoners van Terneuzen en de kernen. Onafhankelijk van wie dan ook komen we op voor de belangen van onze inwoners.


Een praktische aanpak van problemen

Wij kiezen voor een praktische aanpak: wat is het probleem en wat is daarvoor de beste oplossing. Oplossingsgericht denken en praktisch handelen.


De inwoners centraal

De inwoners staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor voorgenomen besluiten. Wij nemen geen besluiten óver, maar mét de inwoners.


Bescherming van kwetsbare mensen

Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.


Ruim baan voor ondernemers

Ondernemers zijn van groot belang voor de gemeente Terneuzen. Ze moeten daarom volop de ruimte hebben om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Ondernemers moeten op een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen rekenen. Zeker tijdens en na de corona problematiek dienen wij hun belangen in het oog te houden.


Een duurzaam Terneuzen

Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits er voldoende draagvlak bij omwonenden is. Om aantasting van het Terneuzens (Zeeuws Vlaams) landschap te voorkomen zijn wij tegen windturbines en zonneparken op vruchtbare agrarische gronden.


Een uitwerking van onze kernwaarden staan in het partij- en verkiezingsprogramma. Met name de gemeenteraadsfractie van Sociaal Terneuzen tracht dit in de politieke arena ten uitvoer te brengen.

De leden

De leden vormen gezamenlijk Sociaal Terneuzen.

Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 3. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 4. kandidaat te staan voor commissies;
 5. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 6. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 1. de organisatie en de reglementen;
 2. het verkiezingsprogramma;
 3. de financiën;

Het bestuur is er primair om:

 1. de organisatie van de afdeling goed te laten functioneren
 2. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden;

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

 1. het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 2. het verzorgen van de communicatie met de leden;
 3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden.


Het bestuur wordt gevormd door:

Jack d’Hooghe, voorzitter; (tijdelijk) penningmeester

Ingrid Wojtal, secretaris

Annick De Nooze, bestuurslid

(de functie van penningmeester is vacant)


Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere leden van Sociaal Terneuzen krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt ook dat daarvoor geen beloningsbeleid.

Financiën

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de contributies van de leden;
 2. de afdrachten van de raadsleden en indien van toepassing de wethouder(s)
 3. eventuele andere baten;

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Zie verder de gegevens hieronder.


Financieel verslag 2020

Inkomsten

Contributie leden € 312,00

fractievergoeding € 275,00


Uitgaven


Kosten betalingsverkeer € 221,84

Webhosting 108,00

Vergaderkosten 166,45

Algemene Reserve per 31 dec. 2020 € 1168,01

Uitgeoefende activiteiten 2020


De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd en de bijeenkomsten die in dat jaar zijn behouden behelzen onder meer het volgende:

 • raads- en commissievergaderingen
 • werkbezoeken en bijeenkomsten voor leden en burgers, werkbezoeken en het informeren van leden en anderen via diverse (social media) kanalen
 • het actueel houden van de website, om leden en anderen te informeren over onze standpunten en actuele zaken
 • ledenvergaderingen (door de coronaproblematiek is dit in 2020 in aangepaste vorm gebeurd)
 • bijwonen bijscholingsactiviteiten

SOCIAAL TERNEUZEN - OMDAT HET ANDERS KAN!